Máy tiện vô cấp xuất xứ Châu Âu CU400MRD CU500MRD

Máy tiện vô cấp Châu Âu CU400MRD CU500MRD

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU400MRD
Chiều cao tâm 220mm
Đường kính tiện qua băng 440mm
Đường kính tiện qua bàn dao 240mm
Chiều rộng băng máy 400 mm

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU500MRD
Chiều cao tâm 250mm
Đường kính tiện qua băng 500mm
Đường kính tiện qua bàn dao 300mm
Chiều rộng băng máy 400mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU400MRD

Chiều cao tâm 220mm may tien van nang Chau Au ZMM CU400MRD

Đường kính tiện qua băng 440mm

Đường kính tiện qua bàn dao 240mm

Đường kính tiện qua khe 640mm

Chiều rộng băng máy 400 mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000;3000;4000;5000mm

Lỗ trục chính 72mm

Số cấp tốc độ trục chính Vô cấp in 3 sub-ranges

Tốc độ trục chính 25 - 100; 100 – 400; 500 – 2000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120mm

Hành trình đài dao ngang 315mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90 mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 230 mm

Khối lượng máy cho máy chống tâm 2000mm: 2900kg

 

 

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU500MRD

Chiều cao tâm 250mm 
may tien van nang Chau Au ZMM CU500MRD

Đường kính tiện qua băng 500mm

Đường kính tiện qua bàn dao 300mm

Đường kính tiện qua khe 700mm

Chiều rộng băng máy 400mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000;3000;4000;5000 mm

Lỗ trục chính 72mm

Số cấp tốc độ trục chính Vô cấp in 3 sub-ranges

Tốc độ trục chính 26 - 100; 100 – 400; 500 – 2000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120 mm

Hành trình đài dao ngang 315mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 230mm

Khối lượng cho máy chống tâm 2000mm: 2950kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn